Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Pokud jste naším zákazníkem objednávajícím roznos jídla nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Ranchero Food, s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10 je pak v pozici správce Vašich osobních údajů.

Zde shrnujeme maximum informací o tomto zpracování osobních údajů a o tom, jaká máte práva. Pokud budete potřebovat další informace, můžete se obrátit na náš kontakt pro zpracování osobních údajů: info@rancheros.cz.

Právní základ pro zpracování, jeho účel a rozsah osobních údajů

Oprávněný zájem na poznání návštěvníků našeho webu a jejich preferencí pro marketingové účely (lepší cílení reklamy) je právním základem pro zpracovávání IP adresy, doby návštěvy webu, geografické polohy, předchozí navštívené stránce a transakcí během návštěvy webu.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje o návštěvnících webu uchováváme 14 měsíců; doba zohledňuje jak potřebu uchování profilovaných preferencí zákazníka (k zajištění nabídky relevantních služeb), tak ohled na soukromí uživatele po časovém odstupu.

Bezpečnost osobních údajů

Osobní údaje všeho druhu uchováváme a zpracováváme v zabezpečením prostředí, pouze osobami pod povinností mlčenlivosti a máme interní směrnice ochrany osobních údajů, které pravidelně přezkoumáváme.

Další osoby

Coby zpracovatele osobních údajů plně dodržujícího GDPR využívá Rancheros pro osobní údaje návštěvníků webových stránek společnost Google LLC (služba Google Analytics, v rámci produktu Google Marketing Platform).

Příjemci osobních údajů všeho druhu mohou eventuálně být osoby nárazově servisující náš informační systém, i ti budou zavázáni k mlčenlivosti.

Pro úplnost informujeme, že osobní údaje nepředáváme a neplánujeme předávat do tzv. třetí země mimo EU. Výjimka v případě zpracovatele Google LLC, který uchovává data distribuovaně v datových centrech v různých zemích je plne v souladu s GDPR, neboť zpracovatel zajistil bezpečnost dat certifikačními systémy (Privacy Shield) a smluvními zárukami schválenými EU. K osobním údajům se také mohou dostat orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) na základě příkazů apod. dle zákona.

Cookies

S osobními údaji těsně souvisí nasazení cookies. Na webu www.Andelska-cukrarna.com používáme pouze nezbytně nutné cookies a to cookies pro jednotlivou návštěvu / cookies na měření návštěvnosti uchovávané po dobu dle jednotlivých druhů 14 měsíců.

Každý návštěvník webu může toto zpracování omezit - většinu cookies zakázat v nastavení svého prohlížeče; obvykle lze zvolit různé režimy pro různé typy cookies.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup - máte právo od nás získat ve lhůtě 30 dnů od žádosti informace o tom, zda a jaké osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme.

Máte také právo požádat o doplnění či opravu Vašich neúplných či nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů máte zejména, pokud by doba zpracování překročila svůj účel nebo by byly zpracovávány bez právního důvodu. V tomto případě bychom Vám vyhověli do 30 dnů.

Právo vznést námitku máte proti zpracování osobních údajů při návštěvách webu; nejsnáze a rovnou zamezíte tomuto zpracování v nastavení Vašeho prohlížeče, v instalaci doplňku prohlížeče blokujícího Google Analytics, eventuálně v nastavení svého účtu Google (poslední dvě jmenované pouze pro službu Google Analytics).

Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám elektronicky poskytli, tedy objednávky donášky jídla. Tyto údaje poskytneme v běžném a strojově čitelném formátu buď Vám nebo, je-li to technicky možné, dalšímu správci.

Pokud se nepovede vzájemně vyřešit problém ze zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Poctivá kuchyně i
poctivý přístup


Tak jako k samotným surovinám tak i k vašim osobním údajům se chováme co nejlépe. V případě, že tento dojem nemáte, můžete nám napsat e-mail.